Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth to nowoczesny think-tank sieciowy zrzeszający menedżerów i ekspertów branżowych, rekomendujący zmiany prawne w obszarze zarządzania gospodarką i państwem.

L4G


Pierwsza edycja Forum dla Wolności i Rozwoju odbyła się w 2015 r. z aktywnym udziałem oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Tysiąc uczestników, w tym wielu ekspertów z Polski i z zagranicy wypracowało rekomendacje zmian prawnych w postaci Białej Księgi. W kolejnym roku zorganizowaliśmy cykl debat w Instytucie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie pod hasłem “Strategia dla Polski”, których zwieńczeniem była konferencja w podwarszawskich Falentach z udziałem kierownictw kilkuministerstw. Trzecia edycja Forum Prawo dla Rozwoju odbyła się w Krakowie w dniach 5-6.10.2018 roku. Wypracowaliśmy innowacyjną formułę spotkania ekspertów, polityków, naukowców, dyplomatów w ramach prawie 20 paneli tematycznych i dwóch sesji plenarnych. Gośćmi byli między innymi: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, ministrowie sprawiedliwości z kilku państw regionu Trójmorza, a także wielu wiceministrów, ambasadorów i dyplomatów. Podczas Forum wystąpienie otwierające wygłosił George Friedman, twórca amerykańskiej agencji wywiadowczej Stratfor, politolog węgierskiego pochodzenia, który przedstawił potencjał Polski wobec wyzwań polityki europejskiej i globalnej. Zaprezentowaliśmy raport strategiczny dot. połączeń infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Trójmorza „Jeśli razem, to dokąd i jak” zawierający między innymi studium przypadku resynchroni- zacji sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich. Celem Forum jest inicjowanie zmian w prawie, które służą interesowi państwa i dobru publicznemu. Dążymy do sformułowania konstruktywnych i strategicznych konkluzji z udziałem szerokiego grona interesariuszy. Docieramy do ośrodków decyzyjnych i środowisk pracujących dla rozwoju Polski z różnych regionów kraju oraz tradycji intelektualnych.


Rynek farmaceutyczny to strategiczny sektor światowej gospodarki, którego szacowana wartość w Polsce wyniosła w ubiegłym roku ponad 1% PKB. Doświadcza on nieustannej dynamiki zmian legislacyjnych, technolo- gicznych i produkcyjnych. Jako istotny element porządku wewnętrznego państwa, wymaga kompetencji pracowników zaangażowanych instytucji oraz implementacji niezbędnych narzędzi systemowych i mechani- zmów prawnych, gwarantujących jego elastyczność, efektywność i wiarygodność.

Healthcare Policy Forum #Law4growth zgromadzi kluczowych ekspertów, menedżerów wyższego szczebla, przedstawicieli podmiotów prywatnych, publicznych i pracowników naukowych.

Do dyskusji zaproszeni zostaną przedstawiciele związków pracodawców przemysłu farmaceutycznego (m.in. Infarma, PZPPF, Izba Gospodarcza Farmacja Polska), przedstawiciele administracji publicznej (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), eksperci (autor koncepcji RTR: dr Krzysztof Łanda, prof. Marcin Czech), przedstawiciele sponsorów oraz innych podmiotów publicznych i społecznych.Jak usprawnić istniejący system refundacji leków, w porozumieniu z podmiotami prywatnymi, związkami zawodowymi i instytucjami państwa, wobec dynamicznych zmian zachodzących w branży farma- ceutycznej?

Jak wypracować wizję ostatecznego kształtu Refundacyjnego Trybu Rozwojowego prezentowaną przez władze publiczne z oczekiwaniami przedsiębiorstw sektora medycznego? Czy i w jakim horyzoncie czasowym zmiany wpłyną na poprawę sytuacji pacjentów i poprawią komfort pracy lekarzy i innych pracowników medycznych?

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia otworzą nowe pola współpracy i możliwości rozwojowe dla polskich firm sektora farmaceutycznego, ale przede wszystkim przyczynią się do wypracowania nowego, spójnego modelu refundacji leków oczekiwanego przez pacjentów. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu farmaceutycznego poprzez stymulację badań i rozwoju leków, poprawa warunków realizacji badań klinicznych i rozwijanie rodzimej produkcji leków uzależniona jest ściśle od owocnej współpracy sektora prywatnego, decydentów politycznych i organów administracji publicznej. Healthcare Policy Forum stwarza wszystkim interesariuszom okazję do wymiany poglądów dla wszystkich stron.

Wydarzenie odbędzie się 26 września br. w hotelu Sheraton w Warszawie. Debaty i panele eksperckie będą moderowane przez branżowych ekspertów posiadających doświadczenie w prowadzeniu dyskusji i pracy zespołowych. Na podstawie zapisów z Forum przygotowany zostanie raport strategiczny de lege ferenda, pod redakcją doświadczonych ekspertów, opatrzony wprowadzeniem do poruszanej tematyki oraz prezentacją dobrych praktyk z branży farmaceutycznej, zawierający rekomendacje prawne dla interesariuszy i decy dentów. Analiza wniosków będzie natomiast nakierowana na osiągnięcie wymiernych efektów o potencjale inspirowania konkretnych decyzji politycznych i inwestycyjnych. Dokument trafi na ręce przedstawicieli Rządu RP, sejmowych i senackich Komisji Zdrowia, sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, mediów i interesariuszy branżowych: organizacji pozarządowych, związków zawodowych i instytucji publicznych.
10:00 WPROWADZENIE
dr Konrad Hennig - Dyrektor warsztatów
dr Krzysztof Łanda
WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO

10:30 - 12:30 PIERWSZA DEBATA EKSPERCKA
ZAPROSZONE OSOBY I INSTYTUCJE: Infarma, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego , Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, prof. Marcin Czech, przedstawiciel sponsora, dr Krzysztof Łanda, prof. Piotr Czauderna. GOŚCIE, SŁUCHACZE: eksperci - legislatorzy, parlamentarzyści z komisji zdrowia i przedsiębiorczości, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciele firm z sektora farmaceutycznego, przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru healthcare, pracownicy naukowi.

12:30 - 14:00 ROBOCZY LUNCH
przygotowanie pytań i zagadnień do dalszych dyskusji w kilku grupach roboczych

14:15 - 16:00 DRUGA DEBATA PODSUMOWUJĄCA (uczestnicy jw.)
Wstęp do debaty - prezentacja zagadnień opracowanych w grupach roboczych

16:15 BRIEFING PRASOWY


dr Konrad Hennig
Dyrektor warsztatów Forum Prawo dla Rozwoju #Law4Growth


doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki oraz manager w branży edukacyjnej i pozarządowej, ekspert procesu legislacyjnego. Jako wykładowca akademicki prowadził zajęcia z zakresu politologii, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. W przeszłości kanclerz prywatnej uczelni wyższej i dziekan wydziału, także związany ekspercko z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego oraz Centrum Analiz Strategicznych KPRM.Bartosz Kaczmarek
Koordynator kontaktów z administracją publiczną


Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej. Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem MŚP, a następnie administracją państwową. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje doradzając podmiotom pozarządowym oraz MŚP. Naukowo zajmuje się rozwojem kultury strategicznej oraz klasyczną strategią.